ไต้หวัน

ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค 4 วัน 3 คืน

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ราคาเริ่มต้น 23,990.-
 • 13 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
 • 25 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี 5 วัน 4 คืน

วัดต้าซี – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – โรงละครแห่งชาติไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ซีเหมินติง – บูราโนแห่งไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ราคาเริ่มต้น 20,990.-
 • 22 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
 • 2 พ.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567
 • 11 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
 • 2 มิ.ย. 2567 - 6 มิ.ย. 2567
 • 18 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป 5วัน 3คืน

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง– เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ราคาเริ่มต้น 19,990.-
 • 23 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 19 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน

โรงละครแห่งชาติไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ย่านซีเหมินติง - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ราคาเริ่มต้น 18,990.-
 • 7 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
 • 28 มิ.ย. 2567 - 2 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 12 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 16 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 3 ก.ย. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

วัดต้าซี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง – บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ราคาเริ่มต้น 18,990.-
 • 10 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –วัดต้าซี – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ราคาเริ่มต้น 18,990.-
 • 2 พ.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567
 • 3 พ.ค. 2567 - 7 พ.ค. 2567
 • 18 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 7 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
 • 28 มิ.ย. 2567 - 2 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 12 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 16 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 3 ก.ย. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 วัน 3 คืน

วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ราคาเริ่มต้น 16,990.-
 • 4 พ.ค. 2567 - 7 พ.ค. 2567
 • 10 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567
 • 25 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
 • 31 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
 • 15 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
 • 22 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
 • 13 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 26 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 3 ส.ค. 2567 - 6 ส.ค. 2567
 • 24 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 31 ส.ค. 2567 - 3 ก.ย. 2567
 • 7 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 14 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
 • 21 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 28 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
 • 5 ต.ค. 2567 - 8 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 12 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรวัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ชมความงามหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นั่งรถรางชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิน ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

ราคาเริ่มต้น 17,888.-
 • 19 เม.ย. 2567 - 22 เม.ย. 2567
 • 25 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
 • 26 เม.ย. 2567 - 29 เม.ย. 2567
 • 9 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
 • 23 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 6 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567
 • 13 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
 • 20 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 15 รายการ